hefuxiang1
hefuxiang1
Gold:110 Gem:1
Exp:
hefuxiang1 15/12 21:40
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 15/12 15:45
Cancel +5 Exp
hefuxiang1 10/12 12:30
Lost -3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 08/12 08:58
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 03/12 17:34
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 01/12 20:58
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 01/12 06:49
Finished +5 Exp
hefuxiang1 29/11 18:30
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 28/11 20:26
won +3 Gold+5 Exp
hefuxiang1 28/11 19:33
Draw +5 Exp