zhaojun183
zhaojun183
Gold:119 Gem:1
Exp:
zhaojun183 15/11 19:40
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 15/11 14:56
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 14/11 16:16
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 13/11 20:28
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 13/11 18:00
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 11/11 19:07
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 10/11 16:22
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 09/11 20:35
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 08/11 22:10
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 05/11 23:13
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 03/11 20:17
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 03/11 16:35
won +3 Gold+5 Exp