zhaojun183
zhaojun183
Gold:200 Gem:1
Exp:
zhaojun183 06/05 03:35
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 05/05 05:42
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 04/05 12:39
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 02/05 21:27
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 02/05 15:47
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 01/05 14:27
Draw +5 Exp
zhaojun183 28/04 19:34
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 26/04 15:52
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 26/04 14:02
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 22/04 17:36
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 19/04 16:17
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 17/04 13:34
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 17/04 05:10
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 16/04 13:24
won +3 Gold+5 Exp