zhaojun183
zhaojun183
Gold:242 Gem:1
Exp:
zhaojun183 24/09 22:57
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 23/09 09:42
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 22/09 01:16
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 20/09 09:02
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 20/09 07:49
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 19/09 00:25
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 17/09 16:22
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 17/09 15:18
Draw +5 Exp
zhaojun183 14/09 11:38
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 13/09 12:46
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 10/09 07:28
Lost -3 Gold+5 Exp