zhaojun183
zhaojun183
Gold:242 Gem:1
Exp:
Draw +5 Exp 19/10/2017 16:06
Draw +5 Exp 19/10/2017 16:01
won +3 Gold+5 Exp 18/10/2017 21:21
Lost -3 Gold+5 Exp 17/10/2017 12:55
won +3 Gold+5 Exp 15/10/2017 13:13
Lost -3 Gold+5 Exp 13/10/2017 23:17
Lost -3 Gold+5 Exp 11/10/2017 17:11
Lost -3 Gold+5 Exp 11/10/2017 10:01
Lost -3 Gold+5 Exp 10/10/2017 08:51
won +3 Gold+5 Exp 07/10/2017 16:30
won +3 Gold+5 Exp 03/10/2017 16:17
won +3 Gold+5 Exp 01/10/2017 15:23
won +3 Gold+5 Exp 29/09/2017 23:19
Lost -3 Gold+5 Exp 27/09/2017 19:15
won +3 Gold+5 Exp 24/09/2017 23:47