zhaojun183
zhaojun183
Gold:161 Gem:1
Exp:
Scheduled +5 Exp 30/03/2017 11:56
won +3 Gold+5 Exp 29/03/2017 03:52
Lost -3 Gold+5 Exp 27/03/2017 23:18
Lost -3 Gold+5 Exp 23/03/2017 16:09
won +3 Gold+5 Exp 23/03/2017 11:43
won +3 Gold+5 Exp 22/03/2017 20:07
won +3 Gold+5 Exp 21/03/2017 15:50
won +3 Gold+5 Exp 20/03/2017 13:46
won +3 Gold+5 Exp 20/03/2017 13:36
Lost -3 Gold+5 Exp 18/03/2017 20:30
won +3 Gold+5 Exp 18/03/2017 19:40
won +3 Gold+5 Exp 15/03/2017 13:21
Lost -3 Gold+5 Exp 14/03/2017 15:43
Lost -3 Gold+5 Exp 12/03/2017 22:33
won +3 Gold+5 Exp 11/03/2017 16:02