zhaojun183
zhaojun183
Gold:236 Gem:1
Exp:
Scheduled +5 Exp 17/12/2017 18:56
won +3 Gold+5 Exp 15/12/2017 11:14
Lost -3 Gold+5 Exp 15/12/2017 11:04
Draw +5 Exp 14/12/2017 00:39
Draw +5 Exp 13/12/2017 20:05
won +3 Gold+5 Exp 06/12/2017 12:01
won +3 Gold+5 Exp 04/12/2017 21:43
won +3 Gold+5 Exp 04/12/2017 21:38
won +3 Gold+5 Exp 02/12/2017 23:20
won +3 Gold+5 Exp 30/11/2017 16:39
won +3 Gold+5 Exp 29/11/2017 22:57
Lost -3 Gold+5 Exp 29/11/2017 17:28
Lost -3 Gold+5 Exp 28/11/2017 12:56
Lost -3 Gold+5 Exp 23/11/2017 19:34
won +3 Gold+5 Exp 20/11/2017 02:00