zhaojun183
zhaojun183
Gold:176 Gem:1
Exp:
zhaojun183 20/05 15:30
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 20/05 06:51
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 17/05 20:58
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 15/05 00:15
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 13/05 20:48
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 13/05 12:42
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 11/05 02:03
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 09/05 21:40
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 09/05 18:42
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 06/05 14:59
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 06/05 03:35
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 05/05 05:42
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 04/05 12:39
Lost -3 Gold+5 Exp