zhaojun183
zhaojun183
Gold:209 Gem:1
Exp:
zhaojun183 26/06 23:13
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 26/06 11:03
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 23/06 13:58
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 17/06 16:15
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 16/06 20:48
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 15/06 18:09
Lost -3 Gold+5 Exp
zhaojun183 14/06 23:38
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 10/06 16:04
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 10/06 10:23
won +3 Gold+5 Exp
zhaojun183 08/06 17:17
won +3 Gold+5 Exp